§1 Všeobecná ustanovení

Definice:

Provozovatel
Společnost TRITON IT s.r.o.
Portál
Je vedený na adrese http://www.znamykadernik.cz.
Administrátor
Fyzická osoba určená provozovatelem, zodpovědná za kontrolu obsahu stránek.
Uživatel
Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která svou aktivní interakcí s portálem (rozumí se přidávání nových salónů a jejich komentování) automaticky souhlasí s těmito smluvními podmínkami.
Salón
Kadeřnický salón provozovaný na území ČR.
Profil
Soubor údajů a názorů tykajících se kadeřnického salónu.
Služba
Služba poskytovaná elektronickou cestou, založená na zasílání a příjímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě individuálního požadavku příjemce služby - uživatele.

Provozovatel poskytuje své služby na základě těchto podmínek. Podmínky jsou pro uživatele závazné, a to bez uzavření zvláštní smlouvy.

§2 Druhy a rozsah služeb

Provozovatel poskytuje následující služby:

 1. Umožňuje uživatelům zveřejňovat informace a názory o kadeřnických salónech uspořádaných podle krajů, měst a kategorií.
 2. Zpřístupňuje vyhledávač kadeřnických salónu.
 3. Zobrazuje informace a názory o kadeřnických salónech v podobě žebříčků. O umístění na žebříčku rozhodují obdržené názory.

Všechny služby na portálu jsou poskytovány uživatelům zdarma. Provozovatel si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za libovolné služby poskytované v rámci portálu a zároveň se zavazuje, že o těchto změnách bude informovat s příslušným předstihem.

§3 Podmínky poskytování služeb

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu modernizace nebo úprav portálu nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.
 2. Provozovatel nezodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči kadeřnickému salónu, nezaručuje správnost publikovaných informací.

§4 Přidávání názorů a informací o kadeřnících a salónech

 1. Každý názor je podepsán jménem, jež uživatel zadal při zadávání hodnocení.
 2. Není možné, aby jeden a tentýž uživatel vystupoval pod dvěma a více různými jmény.
 3. Není možné, aby jeden uživatel přidával více názorů týkajících se stejné události (návštěvy salónu).
 4. Není možné přidávat reklamní obsah.
 5. Názory a informace o salónech se mohou vztahovat pouze na profesní činnost kadeřníka.
 6. Názory a informace o salónech a kadeřnících mohou být založeny pouze na osobních zkušenostech uživatele. Nemohou být založeny na zkušenostech třetích stran.
 7. Informace, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zakázáno je zejména používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, používat přezdívky, odvolávat se na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.
 8. Přidáním názoru uživatel prohlášuje, že informace nebo názory, které přidal na portál, jsou pravdivé.
 9. Provozovatel má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony ČR.
 10. Provozovatel není v žádném případě zodpovědný za obsah informací, názorů a komentářů přidávaných uživateli.

§5 Profily salónů

 1. Uživatelé mohou přidávat nové salóny a měnit informace o stávajících salónech. Každé nové přidání i změna musí být schválena administrátorem. Do té doby nebudou informace na portálu zobrazeny.
 2. Provozovatel má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.
 3. Každý salón má pouze jeden profil. Není možné vytvářet společné profily pro několik salónů. Profily, které se opakují, budou odstraněny.
 4. Profil salónu se může vztahovat pouze na jednu fyzickou lokalitu salónu. Má-li salón několik fyzických lokalit, na každou se vztahuje zvláštní profil.

§6 Podmínky uzavírání a ukončení smluv o poskytování služeb

 1. V případě opodstatněných pochybností ohledně pravdivosti uživatelem uvedených údajů, může provozovatel služeb požádat o předložení příslušných dokumentů potvrzujících tyto údaje.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na libovolné úpravy služeb, nástrojů a způsobu fungování portálu, včetně odstranění všech dat shromážděných v databázi, právo na pozastavení činnosti, právo na převod práv k portálu a vykonávání veškerých právoplatných činností spojených s portálem. Uživatel nemá žádný nárok vůči provozovateli z titulu uvedených činností.

§7 Zodpovědnost

 1. Provozovatel není zodpovědný za obsah a formu materiálů a informací zveřejněných na portálu uživatelem.
 2. Uživatel přebírá úplnou zodpovědnost za porušení zákona nebo za škodu vzniklou následkem jeho jednání na portálu, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, zveřejnění služebního tajemství nebo jiných důvěrných informací, porušením osobních práv nebo autorského práva.
 3. Provozovatel výslovně prohlašuje, že používání portálu a služeb, které jsou na portálu poskytovány, je prováděno na vlastní nebezpečí uživatele. Na veškeré zveřejněné informace a materiály, a také produkty a služby dodávané prostřednictvím Portálu, se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti nebo použitelnosti.
 4. Provozovatel nezodpovídá za fyzické a právní vady nabízených bezplatných produktů. Nezodpovídá ani za následky nesplnění nebo nedostatečného splnění závazků, které kdokoliv mohl přijmout prostřednictvím portálu a za schopnost těchto osob přijímat závazky.

§8 Postup při nahlášení výhrad

 1. Provozovatel vynaloží veškeré úsilí k zajištění správného fungování portálu a poskytne pomoc při řešení problémů spojených s jeho fungováním.
 2. Výhrady týkající se správnosti názorů umístěných na portálu se nahlásí na kontaktní e-mail zveřejněný na stránkách portálu.

§9 Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto podmínky po předchozím oznámení této změny uživatelům na stránkách portálu.
 2. Ve věcech neupravených těmito podmínkami se strany řídí ustanoveními zákona o poskytování služeb elektronickou cestou a občanského zákoníku.